ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” วงเงินงบประมาณ 2,478,131.07 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสตางค์) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,478,131.07 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสตางค์) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)  และยื่นเสนอราคาในวันที่ 23 สิงหาคม 2565

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ www.lru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-835223-8 ต่อ 41117 ในวันและเวลาราชการ

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 ครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<