วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องบันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องบันทึกการเรียนการสอนอัตโนมัติ จำนวน 3 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 4,035,000.- บาท (สี่ล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,035,000.- บาท (สี่ล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)  ในวันที่ 24 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.   ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และwww.gprocurement.go.th ภายในวันที่  18 เมษายน 2566