ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานจ้างปรับปรุงห้องแสดงพระราชกรณียกิจของ ร.9 และ ร.10 และประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ยกเลิกประกาศซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในงานจ้างปรับปรุงห้องแสดงพระราชกรณียกิจของ ร.9 และ ร.10 และประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ตามประกาศลงวันที่ 26 สิงหาคม 2565

เนื่องจาก  ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวน

>>อ่านประกาศเพิ่มเติม<<