ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

มรภ.เลย ลงนามร่วมมือยกระดับสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากพืชผลทางการเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเลย

ดร.จักกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดเลย ภายใต้โครงการสัมมนาภาคีเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย เพื่อยกระดับการจัดสร้างนวัตกรรมการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากพืชผลทางการเกษตร ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดเลย

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดเลย ภายใต้โครงการสัมมนาภาคีเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย เพื่อยกระดับการจัดสร้างนวัตกรรมการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากพืชผลทางการเกษตร ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดเลย มี ดร.จักกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามกับโรงเรียนบ้านหนองผือ โรงเรียนบ้านเมี่ยง โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซื่น โรงเรียนบ้านนาค้อ เทศบาลตำบลคอนสา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคอนสา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูคำ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวร้อยแก่งพันเกาะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรบ้านทุ่งใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1 ตำบล 1  กลุ่ม  เกษตรทฤษฏีใหม่ตำบลท่าสะอาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านสูบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลน้ำสวย กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านผาแบ่น กลุ่มทอผ้าบ้านโนนกกข่า และกลุ่มทอผ้าบ้านลาด เพื่อยกระดับการจัดสร้างนวัตกรรมการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากพืชผลทางการเกษตร

หลังลงนาม ดร.จักกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ มอบเกียรติบัตร นายเตียง แก้วดวงตา ได้มอบตำรับยาโบราณแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อการศึกษาวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบเกียรติบัตรแก่กลุ่มวิสาหกิจที่เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 15 กลุ่มวิสาหกิจ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ อาคาร 28 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพพิธีเปิด
ชมภาพลงนามความร่วมมือ
มอบเกียรตบัตร
มอบป้ายหมู่บ้านของดีวิทยาศาสตร์

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi