ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย จำนวน 1 ชุด

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (E-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 25/2565 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565

ครุภัณฑ์ชุดทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย จำนวน 1 ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ลีวัฒนานันท์เทรดดิ้ง  จำกัด เป็นจำนวนเงิน 2,460,000.-บาท  (สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

 

>>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<