ศึกษาดูงาน

รับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


วันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้การต้อนรับคณะกรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ในการรับคณะศึกษาดูงานครั้งนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเป็นประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

หลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็ฯเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะศึกษาดูงาน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi