ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 9/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภักเลย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 9/2565 รับรายงานงบประมาณรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานสถานภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 – 2565

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ขออนุมัติให้ปริญยาระดับปริญญาตรี ขออนุมัติเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ขออนุมัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ขออนุมัติแผนการรับนักศึกาาคนพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2566 ขออนุมัติแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 ขออนุมัติปีะมาณการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566 ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

และรับข้อเสนอแนะเชิงพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi