ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพอาหารทางจุลินทรีย์ จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพอาหารทางจุลินทรีย์ จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพอาหารทางจุลินทรีย์ จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 780,000 บาท เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 792,641.-บาท  (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2565  ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่  5  ตุลาคม 2565  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 5  ตุลาคม 2565

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพอาหารทางจุลินทรีย์ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพอาหารทางจุลินทรีย์ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะซื้อครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพอาหารทางจุลินทรีย์ >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 ซื้อครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพอาหารทางจุลินทรีย์>>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<