รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ภายในงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ผีตาโขนเกมส์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ภายในงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ผีตาโขนเกมส์” ระหว่างวันที่ 11 – 16 พฤศจิกายน 2562 จึงกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ประกอบการดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.ประเภทและการจำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
1.1 ซุ้มจำหน่ายอาหาร จำนวน 12 ซุ้ม
1.2 ซุ้มจำหน่ายอาหารว่าง จำนวน 4 ซุ้ม
1.3ซุ้มจำหน่ายเครื่องดื่ม จำนวน 4 ซุ้ม
1.4 FOOD TRUCK รถขายอาหาร จำนวน 2 คัน
2.วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันและเวลาราชการ
3.คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 ต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ
3.2 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ วิกลจริต หรือโรคติดต่อที่ร้ายแรง
3.3 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
3.4 ไม่เคยกระทำผิดกฎหมาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดกฎหมายยกเว้นการกระทำผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
4.เอกสารที่ยื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4.4 รายละเอียดรูปแบบของสินค้าหรือการให้บริการ (ถ้ามี)
5.อัตราค่าเช่า
ผู้สมัครต้องเสียค่าเช่าแบบเหมาจ่าย รายละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวางมัดจำในวันที่สมัคร รายละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และชำระส่วนที่เหลือ จำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน

<<อ่านประกาศ>>

简体中文Englishไทย