ข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ครั้งที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ครั้งที่ 1

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด  โดยการประมูลด้วยปากเปล่า โดยมีราคากลางในการจำหน่าย 17,965 บาท  กำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลจะต้องวางเงินค้ำประกันการประมูล จำนวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

กำหนดการดูพัสดุและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๓.๓๐ น. ณ โรงเรียนสาธิต (หลังเก่า) และบริเวณใต้อาคารศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถือว่าผู้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมประมูลทุกราย ได้มาดูพัสดุและรับฟังคำชี้แจงตามวันเวลาที่กำหนดและยอมรับในสิ่งที่ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติม และได้ตรวจดูพัสดุและยอมรับสภาพแล้ว
โดยที่ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลทุกรายจะนำมาเป็นสาเหตุอ้างไม่ว่ากรณีใดๆ เกี่ยวกับพัสดุไม่ได้

กำหนดการประมูลราคาซื้อพัสดุ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ -๑๔.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมพงษ์ภิญโญ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทรศัพท์หมายเลข 042-835223 ต่อ 41117 หรือ 41118

 

>>ดูประกาศเพิ่มเติม<<