ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถแท็กเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถแท็กเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถแท็กเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 903,833.33 บาท (เก้าแสนสามพันแปดร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 903,833.33 บาท (เก้าแสนสามพันแปดร้อยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)  ในวันที่ 24 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 08.36 น. ถึง 16.30 น.   ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 13 มกราคม 2566  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และwww.gprocurement.go.th ภายในวันที่  13 มกราคม 2566

 

1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถแท็กเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  จำนวน 1 ชุด >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถแท็กเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  จำนวน 1 ชุด >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะครุภัณฑ์รถแท็กเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  จำนวน 1 ชุด >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 ซื้อครุภัณฑ์รถแท็กเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  จำนวน 1 ชุด >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<