ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์  จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์  จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 5,725,625 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,725,625 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)  ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)  ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.   ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 23   กุมภาพันธ์ 2566  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และwww.gprocurement.go.th ภายในวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2566

1.ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด >>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์  จำนวน 1 ชุด >>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์   >>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06 ซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์   >>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<