ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment System: ITAS) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการตามกรอบการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมกันนี้สำนักงาน ป.ป.ช. จะทำการสำรวจตามเครื่องมือการประเมินฯ ในระบบ Integrity & Transparency Assessment System หรือ ITAS ดังนี้

  1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ปฏิบัติหน้าที่ ในหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ขั้นตอนการทำแบบสำรวจในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment System: ITAS) ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสำรวจอ่านข้อคำถามอย่างละเอียดในการตอบแบบสำรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงไปประกอบการประเมินฯ ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หรือ IIT กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีดำเนินการ ดังนี้

1.1 ผ่านช่องทาง URL คือ https://itas.nacc.go.th/go/iit/x94mpo หรือ QR Code

1.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หรือ IIT เมื่อเข้าสู่ระบบจะปรากฏช่องให้กรอกรหัสยืนยัน และกรอกหมายเลขโทรศัพท์พร้อมกดรับรหัส OTP และกดยืนยัน แบบสำรวจจะมีทั้งหมด 3 ตอน  ผู้ตอบแบบสำรวจเมื่อตอบเสร็จในแต่ละหน้าให้กดเลือก บันทึกฉบับร่าง ทีละหน้า แล้วกด OK เพื่อทำแบบสำรวจฯ ในหน้าถัดไป โดยกดเลือก ถัดไป/หน้าถัดไป จนกว่าจะถึงข้อสุดท้าย เสร็จแล้วกด ส่งแบบสำรวจ จะได้รับการยืนยันการส่งแบบสำรวจจะปรากฏข้อความ “ท่านได้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณที่สละเวลา” เป็นอันเสร็จสิ้น