ข่าวกิจกรรม โครงการ

กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมพี่เลี้ยงน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมพี่เลี้ยงน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมพี่เลี้ยงน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิด มีนางสาวณิระชา ป้อมอุ่นเรือน นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ในนามคณะทำงานการจัดโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดรับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาจะต้องปรับตัว คบเพื่อนใหม่ การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และชุมชน และการดำเนินชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องมีผู้คอยให้คำแนะนำและเป็นแบบอย่างที่ดี ในวางแผนการเรียนและพัฒนาตนเอง และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และชุมชน จนสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นคนดีในสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเล่งเห็นความสำคัญ โดยกองพัฒนานักศึกษาจึงได้ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมพี่เลี้ยงน้องใหม่ทุกปี

นางสาวณิระชา ป้อมอุ่นเรือน นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ในนามของคณะทำงานการจัดโครงการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ให้ผู้นำนักศึกษาและนักศึกษารุ่นพี่ที่เข้าร่วมโครงการ เข้าใจหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลนักศึกษารุ่นน้อง สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผุ้นำนักศึกษา นักศึกษารุ่นพี่กับนักศึกษารุ่นน้องจัดและร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ มีความรักและความภาคภูมิใจในสถาบัน มีวิทยาการบรรยายนโยบายการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ การประชุมเชียร์อย่างสร้างสรรค์ เทคนิคการจัดกิจกรรมนันทาการเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา และการอบรมเชิงประสบการณ์ เทคนิคการรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และกิจกรรมซ้อมเพลงพิธีการและเพลงนันทนาการสำหรับการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ นำไปใช้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของแต่ละหน่วยงาน

การจัดกิจกรรมโครงภายใน หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลยราชภักเลย

ชมภาพกิจกรรม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi