ข่าวกิจกรรม โครงการ

50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รำบวงสรวงสักการะศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบวงสรวงศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครบรอบ 50 ปี

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.09 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดโครงการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุรักษ์และสืบสานประเพณีสักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดูปเทียนเครื่องสักการะพระบางเมืองทรายขาว พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมพิธี และนางรำ 580 คน รำบวงสรวงรอบศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครบรอบ 50 ปี นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 ณ บริเวณทุ่งขุมทอง อยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 4 – 5 จากจังหวัดเลยไปยังอำเภอเชียงคาน (ระหว่างหมู่บ้านกำเนิดเพชรกับหมู่บ้านปากภู) เดิมใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยครูเลย” ปี พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ วิทยาลัยครูเลย จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏเลย” มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 และพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 มีผลทำให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา และในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ 2547 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป และได้เปลี่ยนชื่อจาก “สถาบันราชภัฏเลย” เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย”

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นสถาบันอุดมศึกษา จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาท้องถิ่น กับหน่วยงานในจังหวัด สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชน ท้องถิ่น

ชมภาพกิจกรรม พรมน้ำหอมศาลพระภูมิ นมัสการพระบางเมืองทรายขาว สักการะศาลพระภูมิ สักการะศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จุดเทียนบูชาเครื่องสักการะ 4 ทิศ นักศึกษารำบวงสรวง 1 บุคลากรรำบวงสรวง 1 บุคลากรรำบวงสรวง 2 นักศึกษารำบวงสรวง 2 นักศึกษารำบวงสรวง 3 บรรยากาศสักการะศาลพระภูมิ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi