ข่าวกิจกรรม โครงการ

สนง.อธก. มรภ.เลย รับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกาา 2565

นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมหัวหน้าหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีกองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน และกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกอบด้วย 3 กอง กองกลางสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2565 มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรจิตร์ พระเมือง เป็นประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ การพัฒนางาน และกระบวนการทำงานการประเมินภายในสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi