ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพราะเลี้ยงเซลล์ในหลอดทดลอง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพราะเลี้ยงเซลล์ในหลอดทดลอง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

การจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพราะเลี้ยงเซลล์ในหลอดทดลอง จำนวน 1 ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูล ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,996,000.-บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566

>>ดูประกาศผู้ชนะเสนอราคา<<