ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพจิตบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มรภ.เลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพจิตบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ความร่วมมือกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 และหน่วยงานภาคีเครือข่ายสุขภาพ

วันที่ 5 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.00 น. กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 และหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพจิต จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพจิตบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม นักศึกษาเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศ การสร้างคนโดยการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และการดูแลด้านุขภาพจิตของนักศึกษาต้องควบคู่กันไป เพราะโรคทางจิตใจมีความรุนแรงส่งผลกระทบไม่แพ้โรคทางกาย ในการประชุมมุ่งพัฒนางานด้านสุขภาพจิต เสริมสร้างพลังใจ จะส่งผลให้มีเจตคติที่ดีต่อสุขภาพจิต สามารถดูแลตัวเองได้ นำไปสู่การจัดการและป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้

การประชุม จัด ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพกิจกรรม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi