ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน TOEIC (Test of English for International Communication) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียนที่จำเป็นต่อการทำงาน และการเรียนการสอน
จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีรายละเอียดต่อไปนี้
1. รายละเอียดการทดสอบ
1.1 มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบ
1.2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 10 สิงหาคม 2566
1.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 16 สิงหาคม 2566
1.4 มหาวิทยาลัยจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบระหว่างวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566
1.5 กำหนดสอบ วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เวลา 12.30 – 16.00 น.

<<อ่านประกาศ>>