ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือคณาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาคารชุด ครั้งที่ 2/2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีอาคารชุดเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และคณาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าพักอาศัย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการบริหารอาคารชุด และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศห้องพักอาคารชุด เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือคณาจารย์ประจำ ที่สนใจยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัย ดังนี้
ประเภทห้องชุด  1  ห้องนอน จำนวน  2  ห้อง (หมายเลขห้อง 211 และ510 )
1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุด มีคุณสมบัติดังนี้
    เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือคณาจารย์ประจำ
2. กำหนดวันยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยอาคารชุด
    ให้ผู้มีสิทธิยื่นความประสงค์ขอเข้าพัก (แบบ 1)ตั้งแต่วันที่  7 – 20 กันยายน 2566  ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี