ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ จำนวน ๒ อัตรา อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกอ่านประกาศ

<<ใบสมัคร>>
<<บัตรประจำตัวสอบ>>
<<ใบตรวจสอบเอกสารผู้สมัคร>>

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi