ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566 ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รวบรวมคะแนนสอบแข่งขันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนด วันเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศนี้