ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ทั้ง 5 คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีและผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2561 ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีและผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้นำเสนอข้อสรุปผลการ ประเมิน ตลอดจนข้อเสนอแนะ

ดาวน์โหลดสรุปผลการประเมินผลงาน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi