ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศเลือกตั้งประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ด้วยประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ได้มาซึ่งประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นไปโดยถูกต้อง โปร่งใส และยุติธรรม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2560

จึงประกาศเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และรับสมัครตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 1 ตำแหน่ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 16 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.

คณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ท่านที่สนใจสามารถสอบถามและยื่นใบสมัครได้ ณ งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เบอร์ภายใน 41116

คลิกอ่านรายละเอียด

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi