ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศการยุบเลิกส่วนงานภายใน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โดยเห็นเป็นการสมควรให้ยุบเลิกสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ 11 ของประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ให้ยุบเลิกส่วนงานภายใน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังนี้
“สำนักวิชาศึกษาทั่วไป”

<<อ่านประกาศ>>