ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. และคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0744/2566
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ได้ดำเนินการจัดเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเสร็จสิ้นแล้ว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 5 และข้อ 13 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2560 จึงประกาศผลการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้
1. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ

<<อ่านประกาศ>>