วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ม.ราชภัฏเลย อบรมเยาวชนราชภัฏ(ผู้นำนักศึกษา)เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการอบรมผู้นำ หลักสูตรเยาวชนราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมผู้นำ หลักสูตรเยาวชนราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 และให้ข้อคิดการพัฒนาตนเองและนำความรู้สู่ปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่น

จากนั่นอาจารย์ ว่าที่เรือโทวิชญ์วิสิษฐ์ วงษ์เขียว วิทยากรนำปฏิบัตินันทนาการเพื่อเสริมสร้างชุมชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ผการัตน์ พินิจวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ บรรยายการเรียรู้สังคม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ มะลิต้น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน บรรยายประสบการณ์และเทคนิคงานพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ บรรยายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2563 และนางศิริพร จันทพล ผู้อำนวยการกองกลางนโยบายและแผน บรรยายเทคนิคการเขียนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์

หลังบรรยาย แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ การเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีกลุ่มบ้านท่าดีหมี กลุ่มบ้านบุฮม กลุ่มบ้านหมากแข้ง กลุ่มบ้านหาดเบี้ย กลุ่มห้วยด้าย มีผู้นำชุมชนแต่ละชุมชนมาบรรยายข้อมูลชุมชนแก่นักศึกษาแต่ละกลุ่ม

คลิกชมภาพพิธีเปิด คลิกชมภาพบรรยากาศนันทนาการชุมชน คลิกชมภาพการบรรยาย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi