ไม่มีหมวดหมู่

งานอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2562


ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษางานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2562 วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไล และบริเวณหน้าอาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi