วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวทุนการศึกษา

หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงิน จากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคเรียนที่ 3


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับปริญญาตรี ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ อันเนื่องมาจากความเดือดร้อน เพราะประสบปัญหาวิกฤตทางการเงิน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักศึกษา ด้วยการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย เพื่อให้การกู้ยืมเงินจากกองทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ จึงกาหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย

 1. ผู้ขอกู้ยืมเงินต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ยื่นขอกู้ยืมเงิน และมาศึกษาเล่าเรียนโดยปกติเป็นไปอย่างสม่าเสมอ
 2. เป็นนักศึกษาที่มีความเดือดร้อน และความจาเป็นฉุกเฉิน เป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินที่ใช้จ่ายในการดาเนินชีวิตประจาวันของนักศึกษา
 3. ต้องเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี และไม่อยู่ระหว่าง ถูกลงโทษทางวินัย หรือระหว่างถูกสอบสวนวินัยของนักศึกษา
 4. ผู้ขอกู้ยืมเงินต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
 5. ต้องไม่เป็นผู้ที่ค้างชาระการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ของภาคเรียนที่ผ่านมาหรือมีประวัติไม่ชาระหนี้ตามสัญญา ที่เคยทาเรื่องกู้ยืมฯ ไว้
 6. นักศึกษาที่ได้กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนในระบบ กยศ. และ กรอ. และนักศึกษาที่ได้รับทุนอื่น ๆ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องไม่มีสิทธิ์ ยื่นขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
 7. นักศึกษาที่กู้ยืมเงินเฉพาะค่าครองชีพ ในระบบ กยศ. และ กรอ. สามารถกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยได้
  หลักฐานประกอบการยื่นขอกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
 8. สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษาของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม จานวน 1 ฉบับ
 9. ใบรายการลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนนั้นๆจานวน 1 ฉบับ
 10. สาเนาใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยรวมล่าสุด จานวน 1 ฉบับ
 11. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม จานวน 1 ฉบับ
 12. สาเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม จานวน 1 ฉบับ
 13. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ค้าประกันจานวน 1 ฉบับ
 14. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้าประกัน จานวน 1 ฉบับ

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการชาระเงินคืน และการตัดสิทธิ์ให้กู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย

 1. ให้กู้ยืมเงินและชาระเงินคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับเงินกู้ยืม โดยผ่อนชาระเงินคืนเป็นรายเดือน และหรือจ่ายหมดครั้งเดียว ตามข้อตกลงในสัญญา
 2. ให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย
 3. ให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นความจาเป็นฉุกเฉิน
 4. อัตราการกู้ยืมเงินครั้งละไม่เกิน 6,000.-บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยให้เป็นไปตามมติของ คณะอนุกรรมการผู้พิจารณาให้กู้ยืมเงิน
 5. กรณีที่นักศึกษาไม่ชาระเงินยืมคืนภายในระยะเวลาที่กาหนด มหาวิทยาลัยฯ จะระงับผลการศึกษาในภาคเรียนนั้น และจะไม่เสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้สาเร็จการศึกษา จนกว่านักศึกษาจะชาระเงินยืมคืนจนครบตามจานวนเงินยืมที่คงค้าง
 6. กรณีที่นักศึกษาเคยกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยไปแล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือคืนเงินยืมไม่ตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด และคืนไม่ครบตามจานวนเงินที่ยืม นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินในครั้งต่อไ

ระยะเวลาดาเนินการ
1. นักศึกษาภาค กศ.พ. สามารถรับแบบคาขอกู้ยืมเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 20
เมษายน 2562
2. ส่งเอกสารแบบคาขอกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยพร้อมหลักฐานประกอบการกู้ยืม
เงินฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 20 เมษายน 2562 ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
3. ประกาศผลการพิจารณาการให้กู้ยืม ฯ วันที่ 25 เมษายน 2562

สถานที่รับ และส่งแบบคาขอกู้ยืมเงิน
1. นักศึกษาภาค กศ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย รับและส่งแบบคาขอกู้ยืม
เงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย ได้ที่งานทุนการศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ
2. นักศึกษาภาค กศ.พ. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น รับและ
ส่งแบบคาขอกู้ยืมเงิน ฉุกเฉินไทยช่วยไทย ได้ที่สานักงานศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ห้อง ด. 202
3. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.std.lru.ac.th


kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi