วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 เวลา 06.30 น. กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู “ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเริ่มพิธี และกล่าวให้โอวาทนักศึกษา ในการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาต้องพัฒนาตนเองในหลากหลายให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเทคโนโลยี

การจัดกิจกรรมแบ่งนักศึกษาเป็น 2 รุ่น โดน รุ่นที่ 1 เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ และรุ่นที่ 2 เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กิจกรรมจัด ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพรุ่นที่ 1 ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร อธิการกล่าวให้โอวาท
คลิกชมภาพรุ่นที่ 2 ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร อธิการกล่าวให้โอวาท
การแสดงรำเทิดพระคุณครู

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi