ข่าวกิจกรรม โครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดโครงการ Logistic – start up LRU


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ Logistic – start up LRU เพื่อลดผลกระทบจากการระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการ Logistic – start up LRU เพื่อลดผลกระทบจากการระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และร่วมลงนามในสัญญาจ้างบริการกับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบธุรกิจ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ

อาจารย์อนุชา วิสัยแก้ว ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า ทางศูนย์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ และนวัตกรรมโลจิสติกส์ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเป้าหมายสำคัญคือ พัฒนานักศึกษาและแรงงาน ให้เป็นนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สร้างนวัตกรรมโลจิสติกส์ในพื้นที่ ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ

และจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบต่อทั้งนักศึกษา ผู้ประกอบการ ทั้งในรูปแบบการพัฒนานักศึกษา และการสร้างรายได้ ทางศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงได้จัดโครงการ Logistic – start up LRU เพื่อลดผลกระทบจากการระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (Covid-19) มีนักศึกษาจากทั้ง 5 คณะ เข้าร่วมโครงการ 25 คน และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 37 ราย ได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI กองพัฒนานักศึกษา คณะทั้ง 5 คณะ เป็นหน่วยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย บริษัทประชารัฐรักษ์สามัคคีเลย เป็นหน่วยงานภายนอก ร่วมขับเคลื่อนโครงการ

คลิกชมภาพบรรยากาศก่อนเริ่มโครงการ
คลิกชมพิธีเปิดโครงการ
คลิกชมภาพผลิตภัณฑ์
คลิกชมภาพการแลกเปลี่ยนแนะนำธุรกิจแก่นักศึกษา

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi