วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย เปิดโครงการ การยกระดับผู้ประกอบการการค้าชายแดน การท่องเที่ยวใน จ.เลย


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน เปิดโครงการ “การยกระดับผู้ประกอบการการค้าชายแดน” มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานกล่าวเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นผู้กล่าวรายงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ได้รับงบประมาณในการดำเนิน โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าชายแดนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และขยายเครือข่ายธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน

การอบรมมีวิทยากรทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย และหอการค้าจังหวัดเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi