รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
1 มีสัญชาติไทย
2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4 ถ้าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุให้มาสอบและยินดีให้มาบรรจุเมื่อสอบได้
5 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 มิถุนายน 2562 ที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น และจะปิดประกาศการรับสมัครดังกล่าว ณ ป้ายประกาศอาคารเรียนรวม 8 ชั้นและทาง www.lru.ac.th หรือ โทรสอบถามได้ที่ 042 – 835224 ต่อ 41115 หรือ 42111
หลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในวันสมัคร
1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
2 สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาแล้ว และสำนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่สถานศึกษาได้อนุมัติแล้ว จำนวน 1 ชุด
3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
6 สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
7 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
8 สำเนาเอกสารการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
9 หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุให้มาสอบและยินดีให้มาบรรจุ
เมื่อสอบได้สำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ถ้ามี)
10 สำเนาหลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้หรือความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
11 ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐ อายุไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นสมัคร ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงและสำเนาหลักฐานต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมกับลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ (ยกเว้น ข้อ 4.9 และข้อ 4.11 ให้นำฉบับจริงมายื่นเท่านั้น)

คลิกอ่านรายลเอียด

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

简体中文Englishไทย