ข่าวกิจกรรม โครงการ

ขอเชิญร่วมงานงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กำหนดการ
เวลา 07.00 น. ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพร้อมกัน ณ วัดที่ก าหนด คือ – ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและคณะครุศาสตร์พร้อมกัน ณ วัดสันตยาวาส บ้านกำเนิดเพชร – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมกัน ณ วัดป่าพุทธยาน บ้านกำเนิดเพชร – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมกัน ณ วัดศรีสว่าง เทพอรุณ บ้านโพนไทร – คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและส านักวิชาศึกษาทั่วไปพร้อมกัน ณ วัดถ้ำพญานาค บ้านกำเนิดเพชร – คณะวิทยาการจัดการพร้อมกัน ณ วัดศรีทัศน์ บ้านปากภู

เวลา 07.19 น. พิธีทำบุญตักบาตร/พิธีถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ าฝน – ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย – ศาสนพิธีกรน ากล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย – ประธานสงฆ์ให้ศีล/ผู้ร่วมพิธีสมาทานศีล – พระสงฆ์ถวายพรพระ – ผู้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร – ศาสนพิธีกรนำกล่าวถวายเทียนพรรษา/ผ้าอาบน้ำฝน/ จตุปัจจัย/ ไทยธรรม – พระสงฆ์อนุโมทนา – ประธานในพิธี/ผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำ/รับพร/รับประทานอาหาร -เป็นเสร็จพิธี-

การแต่งกาย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร : เสื้อเหลืองราชภัฏน้อมพลี/เสื้อ โทนเหลือง นักศึกษา : ชุดนักศึกษาหรือเสื้อโทนเหลือง

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi