ข่าวกิจกรรม โครงการ

นิทรรศการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยยืน คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดนิทรรศเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดนิทรรศการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในรายวิชาการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท บริเวณ ชั้น 2 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมี ดร.วีนัส ภัคดิ์นรา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดนิทรรศการ จากนั่น ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดี เดินชมงานนิทรรศการ และสอบถามแนวคิดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา และการนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ของนักศึกษานำมาปรับใช้แก่ตนเองและสังคมอย่างไร ยึดหลักหลักเศรษฐกิจพอเพียง


จากนั่นมีการบรรยายจากวิทยากรเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง นายเฉลิมชัย อินทรชัยศรี ผู้สร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองหิน และ ผศ. อนุสรณ์ เอื้อประเสริฐ์ ณ บริเวณชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ในการนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตจริงทั้งตนเองและครอบครัว สังคม ทำให้มีความสุขในการดำเนินชีวิต

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด

ภาพการแสดงนิทรรศการ

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน