วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาคารชุด ครั้งที่ 1/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีอาคารชุดเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าพักอาศัย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการบริหารอาคารชุด และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) มหาวิทยาลัยจึงประกาศห้องพักอาคารชุดว่าง เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ ที่สนใจยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัย ดังนี้
1. ห้องชุด 1 ห้องนอน จำนวน 2 ห้อง
2. ห้องชุด 2 ห้องนอน จำนวน 2 ห้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ ที่สนใจยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัย ดังนี้
1. ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการยื่นความประสงค์ขอเข้าพัก (แบบ 1) ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 สิงหาคม 2562 ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

>>อ่านประกาศ<<