ข่าวทุนการศึกษาข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศรายชื่อนักศึกษารับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564 และกำหนดสอบคัดเลือกนักศึกษา โดยการสัมภาษณ์ วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 คน รายชื่อดังต่อไปนี้

<<อ่านประกาศ>>