ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศผลการเสนอราคาประมูลผู้จำหน่ายดอกไม้และตุ๊กตา ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อประมูลผู้จำหน่ายดอกไม้และตุ๊กตา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ระหว่างวันที่ 13 – 23 สิงหาคม 2562 และคณะกรรมการพิจารณาการเสนอราคาประมูล ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้พิจารณาการเสนอราคาประมูล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ไปแล้ว นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0274/2560 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ข้อ 4.2.8 จึงประกาศผลการเสนอราคาประมูลผู้จำหน่ายดอกไม้และตุ๊กตา ตามลำดับ ดังต่อไปนี้
ลำดับที่ 1 นายพัฒนพงษ์ ฤทธิ์ทรงเมือง
ลำดับที่ 2 นางอารีย์ คัมภีรทัศน์
ลำดับที่ 3 นายสุรชาติ จันทรัตนา
ลำดับที่ 4 นายพิทักษ์ พุทธจง
โดยผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาประมูลผู้จำหน่ายดอกไม้และตุ๊กตา ในลำดับที่ 1 จะต้องชำระเงินตามราคาที่ประมูลได้ โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเลย ชื่อบัญชี “รายได้งานปริญญาบัตร” เลขที่บัญชี 403 – 0 – 86718 – 9 ภายในวันที่ 5 กันยายน 2562 กรณีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาประมูลผู้จำหน่ายดอกไม้และตุ๊กตา ในลำดับที่ 1 ไม่ดำเนินการโอนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะตัดสิทธิ์และดำเนินการเรียกผู้เสนอราคาในลำดับถัดไป

อ่านประกาศ