ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ ที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศกําหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ ที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแลวนั้น แต่เนื่องจาก ยังคงอยู่ในช่วงเวลาการกําหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID–19) จึงเลื่อนวันเปิดภาคเรียนและยกเลิกการกําหนดปฏิทินการศึกษาฉบับเดิม เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงประกาศการกําหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ ที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับใหม่ ดังนี้

คลิกอ่านรายละเอียดประกาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi