ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการสอบแข่งขันโดยการประเมินสมรรถนะด้วยการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และกำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ดังต่อไปนี้
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันตามข้อ -ให้มีอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และภายในกำหนด 2 ปี ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกหรือสิ้นผลไปหากมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
– ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานภายในวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกำหนด
-ผู้นั้นไม่มาปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกำหนด
กำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว
ให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ การรายงานตัวให้นำเอกสารและหลักฐานเพื่อทำสัญญาเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

อ่านประกาศ