ข่าวบัณฑิตศึกษาข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเชิญเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ๓๘ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ นั้น ในการนี้จะเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และได้กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
เพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ได้เข้าฝึกซ้อมระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย ซึ่งการฝึกซ้อมแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น ดังนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศและกำหนดการฝึกซ้อมฯ

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต

ข้อปฏิบัติและระเบียบการเข้าฝึกซ้อมพิธี และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร