วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มรภ.เลย รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6/2563


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ตำแหน่งที่รับโอน
1. ตำแหน่งวิชาการ เลขที่ตำแหน่ง 0204  จำนวน  1  อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ไม่ต่ำกว่าระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 0018 จำนวน 1 อัตรา

เงื่อนไขของตำแหน่ง
1. กรณีสมัครตำแหน่งวิชาการ ผู้ที่สมัครขอโอนต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อายุไม่เกิน ๕๐ ปี
2. กรณีสมัครตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ผู้สมัครขอโอนต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อายุไม่เกิน ๕๐ ปี
3. เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย
4.ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้โอน โดยมีเอกสารยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติให้โอนเป็นผู้ลงนามในเอกสาร (ให้นำมาประกอบการพิจารณาในวันสมัคร)
5. ไม่มีหนี้ทุนการศึกษาหรือภาระผูกพันกับหน่วยงานต้นสังกัด

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ http://www.lru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 2 – 18 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

คลิกอ่านประกาศ และรายละเอียด
โหลดแบบขอโอน และหนังสือยินยอมให้โอน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi