ข่าวกิจกรรม โครงการ

คณะครุศาสตร์ มรภ.เลย ขอเชิญนักเรียน ม.6 ที่เรียนดีและขาดโอกาสศึกษาต่อ ขาดแคลนทุนทรัพย์ สมัครโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คัดเลือกนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและเป็นไปตามเกณฑ์เข้าเรียนหลักสูตรการประถมศึกษา
          โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการค้นหา และคัดกรอง นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความุ่งมั่นและตั้งใจทั้งด้านร่างกายและจิตใจ แต่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อและขาดแคลนทุนทรัพย์ มีภูมิลำเนาของตนเองหรือบิดา มารดาในพื้นที่ตำบลที่โรงเรียนรับบรรจุตั้งอยู่ ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 8 จังหวัด(สกลนคร เลย อุดรธานี ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร) ที่รักศรัทธาในวิชาชีพครู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สมัครเข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับจำนวน 33 ทุน โดย กสศ. สนับสนุนทุนการศึกษา ค่าครองชีพ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ฯลฯ ตลอดหลักสูตร สำเร็จการศึกษาบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยในภูมิลำเนา
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทร. 042-835229
รายละเอียด : กำหนดการ ช่องทาง สถานที่รับสมัคร… จะแจ้งให้ทราบเร็วๆ  นี้

ติดตามรายละเอียดโครงการ

ครู

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi