กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)บันทึกฉบับร่างอัตโนมัติ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยให้บัณฑิตสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะผ่านระบบออนไลน์ www.lru.ac.th ตามกระบวนการในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทิน ซึ่งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการให้บริการและวัดตัว (พร้อมชำระเงิน) ชุดครุยวิทยฐานะ ดังนี้

<<อ่านประกาศ>>

<<จองชุดครุย>>