วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2562 (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ที่มีปัญหาด้านการเงิน โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ให้แก่นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงิน ให้แก่นักศึกษาเพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงประกาศ รับสมัครนักศึกษาที่สนใจและประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2562 (ช่วงปิดภาคฤดูร้อน) จำนวน 30 ทุน โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.การรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถรับแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนและส่งใบสมัครขอรับทุนดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตกฤษ์และวันหยุดชดเชย ที่ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ ในส่วนของนักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น สามารถรับแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนและส่งใบสมัครได้ที่ห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
2.คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
2.1 นักศึกษาต้องมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.25 ขึ้นไป ถ้ามีผลการเรียนต่ำกว่านี้ให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาพิจารณาเพิ่มเติม
2.2 ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์
2.3 มีความประพฤติดี ไม่ถูกร้องเรียนหรือมีเรื่องเสื่อมเสียใดๆ
2.4 มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม เช่น เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาอย่างสม่ำเสมอ
2.5 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักศึกษา และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
2.6 นักศึกษาทุนกู้ยืม กยศ. และทุนมูลนิธิอื่นๆ สามารถใช้สิทธิ์ในการสมัครขอรับทุนนี้ได้

<<อ่านประกาศ>>
<<ใบสมัคร-ขอรับทุนทำงานฯ>>