ข่าวทุนการศึกษา

หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับปริญญาตรี ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ อันเนื่องมาจากความเดือดร้อนเพราะประสบปัญหาวิกฤตทางการเงิน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักศึกษา ด้วยการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย เพื่อให้การกู้ยืมเงินจากกองทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ดังนี้
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
๑. ผู้ขอกู้ยืมเงินต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ยื่นขอกู้ยืมเงิน และมาศึกษาเล่าเรียนโดยปกติเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
๒. เป็นนักศึกษาที่มีความเดือดร้อน และความจำเป็นฉุกเฉินเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินที่ใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักศึกษา
๓. ต้องเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี และไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย หรือระหว่างถูกสอบสวนวินัยของนักศึกษา
๔. ผู้ขอกู้ยืมเงินต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
๕. ต้องไม่เป็นผู้ที่ค้างชำระการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ของภาคเรียนที่ผ่านมาหรือมีประวัติไม่ชำระหนี้ตามสัญญาที่เคยทำเรื่องกู้ยืมฯ ไว้
๖. นักศึกษาที่ได้กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนในระบบ กยศ. และ กรอ. และนักศึกษาที่ได้รับทุนอื่น ๆ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องไม่มีสิทธิ์ยื่นขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
๗. นักศึกษาที่กู้ยืมเงินเฉพาะค่าครองชีพ ในระบบ กยศ. และ กรอ. สามารถกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยได้
ระยะเวลาดำเนินการ
๑. นักศึกษาภาค กศ.พ. สามารถรับแบบคำขอกู้ยืมเงินได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๒. ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยพร้อมหลักฐานประกอบการกู้ยืมเงินฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
๓. ประกาศผลการพิจารณาการให้กู้ยืม ฯ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ระยะเวลากำหนดชำระคืนเงินยืม
กำหนดชำระคืนเงินยืมประจำภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๒ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
สถานที่รับ และส่งแบบคำขอกู้ยืมเงิน
๑.นักศึกษาภาค กศ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย รับและส่งแบบคำขอกู้ยืม เงินฉุกเฉินไทย
ช่วยไทยได้ที่งานทุนการศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ
๒.นักศึกษาภาค กศ.พ. ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น รับและส่งแบบคำขอ
กู้ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย ได้ที่สำนักงานศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ห้อง ด. ๒๐๒
๓. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.std.lru.ac.th หรือ http://std.lru.ac.th/th/

<<อ่านประกาศ>>
<<แบบคำขอกู้ยืมเงินฉุกเฉิน>>