ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

รองอธิการบดี ร่วมวางพานดอกไม้งานพระบิดาแห่งฝนหลวง


เช้าวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมวางพานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานวางพานดอกไม้ และนำข้าราชการกล่าวคำสดุดี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นับจากวันที่ 14 พ.ย.2498 ทรงมีพระราชดำริ คิดค้น วิจัย หาวิธีทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2545 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยกำหนดให้วันที่ 14 พ.ย. ทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลย ร่วมวางพานดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi