ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ภาคพิเศษ)

ตามที่งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ภาคพิเศษ) ซึ่งนักศึกษาแสดงความจำนงในการยื่นเอกสารขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย งานทุนการศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น
บัดนี้ มีนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และได้พิจารณาให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ภาคพิเศษ) จำนวน 39 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

<<อ่านประกาศ>>