ข่าวทุนการศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ที่มีปัญหาด้านการเงิน โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาประเภททุนทำงาน ระหว่างเรียนให้แก่นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทางด้าการเงินให้แก่นักศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจและประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 80 ทุน โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
การรับสมัคร
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถรับแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนและส่งใบสมัครขอรับทุนดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตกฤษ์ และ วันหยุดชดเชย ที่ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ ในส่วนของนักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น สามารถรับแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนดังกล่าวได้ที่ห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

<< อ่านประกาศ>>
<< ใบสมัคร>>