วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดบ้านรับนักเรียน ม.6 เก็บข้อมูลวิชาน่าเรียน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย LRU Open House’62

เช้าวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย LRU Open House ประจำปี 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เวลา 09.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการ แยกเป็น 5 กลุ่ม เข้าชมผลงาน และสาระการเรียนในแต่ละคณะ มี คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยสลัยเข้าชมทุกคณะสลับกัน

คลิกชมภาพพิธีเปิดโครงการ
คลิกชมภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3
คลิกชมภาพคณะวิทยาการจัดการ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
คลิกชมภาพคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
คลิกชมภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
คลิกชมภาพบรรยากาศคณะครุศาสตร์ วีดีโอ 1

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi